Na - натрият е важен за обмена на вода между клетките и междуклетъчната среда. Той също е важен за работата на мускулите, спомагайки за съкращаването им.
K - калият е важен за регулирането на вода в клетките. Той поддържа осмотичното налягане. Калият спомага за предаването на нервни импулси и свиването на мускулите, също така и за поддържане баланса на течностите в организма, предпазвайки ни от дехидратация или пък от задържане на течности.
Са - калцият изгражда костите и зъбите на човек. Недостигът може да доведе до остеропороза. Спомага и за мускулната активност, както и за предаването на сигнали по нервите.
Mg - магнезият е важен за костите и клетките, особено за мускулните. Той спомага за подобряване на мускулното и нервно равновесие. Заедно с калция - (Са), доставя електричество към сърцето. Спомага за потискане на апетита и в този смисъл е много полезен за хранителни диети.
Cl - заедно с натрия, хлорът формира обикновената готварска сол. Прекомерната доза от нея е вредна, но липсата й също може да доведе до сериозни проблеми. Хлорът и натрият запазват осмотичното налягане в клетките. Като част от стомашната киселина, те играят важна роля при храносмилането.
SO4 - сулфатите са важни за поддържането на жизнени, гъвкави клетки. Те също така са част от много ензими.
HCO3 - хидрокарбонатна група (или бикарбонатна) - спомага да се поддържа киселинния баланс в стомаха и вътрешните органи и следователно подобрява храносмилането. Помага и при злоупотреба с алкохол.
H2SiO3 - метасилициева киселина - високото съдържание на метасилициева киселина е предпоставка за противодействие срещу процесите на стареене. Счита се, че силицият допринася за по-здрави кости, по-добра кожа и по-гъвкави стави.
Съдържанието на флуор във Водица е 0,6 мг/л., което е в нормалните допустими граници, повече от 2 пъти по-малко от граничното количество. Ние препоръчваме родителите да ограничават децата си да консумират вода, съдържаща флуор над 1,5 мг/л.
Na - Sodium is essential for the exchange of water between the cells and the intercellular medium. It is also important for the working of muscles, enabling contraction.
K - Potassium is needed for regulation of water in the cells. It maintains the osmotic pressure. Potassium is also responsible for the transmission of nerve impulses and for muscle contractions. Potassium helps maintaining the balance of fluids, thus helping to prevent dehydration and excess fluid retention.
Ca - Calcium is used to build bones and teeth. If you don't have enough over a long time, it may lead to osteoporosis. Muscle activity and transmission of nerve signals also relies on calcium. It is also used for coagulation of the blood and regulates heart activity. Calcium deficiency increases the risk of high blood pressure and heart attack. Together with magnesium provides electricity for the heart.
Magnesium is essential for bones and cells, especially the muscular cells. It helps maintaining the muscular and nervous equilibrium. It is also used for building bones and tendons and in the construction of many enzymes. It decreases appetite and thus is useful for many food diets.
Cl - Clorine, together with sodium (Na) , chlorine forms our normal salt, used to spice up our regular diet. While too much salt is unhealthy, none at all can lead to serious malfunction in our body as well. Chlorine and sodium are used to maintain osmotic pressure in the cells. As part of the digestive acids in the stomach it plays an important role in the digestion.
SO4 - Sulphates are essential in maintaining healthy, flexible cells.
HCO3 - Hydrogencarbonate, or bicarbonate, helps to maintain acid balance in the stomach and the intestines and support the digestion. Helps against the effects of a hang-over.
H2SiO3 - Metasilica acid defers the processes of aging. Silica is one of the natural cleansing agents. It is also helping build bones, cartilage, connecting tissues and teeth.
On this basis the following regualtaion was adopted via Art. 4 from the Comission Directive 2003/40/ of 16 May 2003:
Natural Mineral waters with fluoride concentration exceeding 1,5 mg/l shall bear on the label the words ‘contains more than 1,5 mg/l of fluoride: not suitable for regular consumption by infants and children under 7 years of age’.” The fluoride content in Voditza is 0,6 mg/l which is well below the acceptable level. We recommend the parents to restrain their children from consuming water with fluoride content above 1,5 mg/l.
11 22 33
500 ml
1.5 l
5 l
10 l

Home

About us

За нас

The mission of Voditza Bottling is to supply pure natural water with low mineralization which leads to healthy life. Major shareholder in Voditza Bottling Ltd. is Ivanov Company Ltd. The production lines have been officially opened in 2004. The main activity of the company is development and extraction of mineral water from “Bore hole No.P-2”. The water treatment consists of filtration system and ozone generating station, authorized by the Ministry of Health.
Voditza village is situated in North East Bulgaria, 18 km west away from Popovo. The village is located on the drainage, between the rivers “Cherni Lom” and “Baninski Lom”. The land of Voditza village is located in a favorable natural conditions - abundance of clean mountain water, green pastures, broad-leaved woodlands and fertile ground.

Мисията на Водитца Ботълинг ЕООД е :
Да доставя чиста вода от естествен извор с ниско минерално съдържание, допринасяйки за здравословен начин на живот.

Основен инвеститор във Водитца Ботълинг ЕООД е Иванов Къмпани ЕООД. Бутилиращият завод в с. Водица е открит през октомври 2004г. Основнен предмет на дейност на компанията е разработване и добиване на минерална вода от сондаж Р2 в с. Водица., община Попово, област Търговище.
Село Водица се намира на 18 км западно от град Попово. Селото е разположено на вододела между река Черни Лом и река Баниски Лом на малката рекичка, приток на Баниски Лом и носеща името на селото. Землището на Водица се намира в изключително благоприятни природни условия – изобилна чиста балканска вода, заветно място, зелени пасища, широколистни гори и плодородна почва.
Производствените мощностти на дружеството са насочени към бутилиране на спокойна натурална минерална вода в РЕТ бутилки във всички основни опаковки, присъстващи на българския пазар. Две са бутилиращите линии: една за бутилки до 1,5 литра и друга за бутилки над 3 литра. Първата има годишен капацитет над 25 милиона бутилки, а втората - над 1 милион. Обработката на водата се състои от филтърна система и озонгенераторна станция, като за озониране на водата има издадено разрешение от МЗ. Оборудването е ново и е изцяло изработено от български фирми.

Distribution

Дистрибуция

Voditza Bottling Ltd. relies both on its own network and on close partnership with distributors. Voditza Bottling Ltd. is a national brand. Furthermore, it is willing to start long term partnership with international distributors. If you would like to contact us, please use the following:

15 Tulcha str., 7000 Ruse, Bulgaria
phone: +359 82 519 801; mobile: ‎+359 886 432 535; +359 896 870 409
office@voditsa.bg

Водитца Ботълинг ЕООД работи както със собствена дистрибуционна мрежа, така и с партньори-дистрибутори.
Водитца Ботълинг ЕООД има стратегия да стане национална марка. В тази връзка Водица Ботълинг ООД търси дистрибутори-партньори за дългосрочно сътрудничество за регионите, където все още няма покритие.
Ако търсите връзка с нас, независимо какъв клиент сте и от къде сте, моля използвайте следните телефони или посочените ел. пощи:

Русе
ул. Тулча 15
тел: ‎082 519 801; моб: ‎+359 886 432 535; +359 896 870 409
office@voditsa.bg

Benefits

Ползи

Drinking mineral water "Voditza" grants the following benefits to your body:
- The water is hypotonic, i.e. able of effective extraction of waste products from the metabolite (exchange) processes and for general purification of the organism from toxic substances caught in it;
- Stimulates dieresis (urinating), reduces the level of uric acid, facilitates the renal function, purifies urethras, oppresses inflammation processes in them;
Favours the exchange of substances, digestion and liver and gall functions;
- Delivers to the organism constructive elements - calcium and magnesium, meets the physiological needs of silicon. Especially healthy for children and adults. Can be promoted as very valuable for breast-fed children;
- Appropriate for dietetic programmes and regimes of patient endangered by or suffering from diabetes, podagra and obesity;
- The relatively low contents of sodium resembles in the water are recommended for meagre of sodium diets. As it is known these diets are very important factor in profylacitcs (prevention) of hypertonic and coronary disease.
For the consumption of Voditsa, there are no time, quantitative and age limitations. The consumption of up to 2 litres per day is within physiological range.

Консумирането на минералната вода "Водица" има следните ползи за Вашето зраве:
"Водица" е хипотонична, т.е способна ефективно да извлича отпадъчни продукти от метаболитните (обменните) процеси и да прочиства организма от регулярно попадащи в него токсични вещества;
"Водица" стимулира диурезата и улеснява бъбречната функция;
"Водица" благоприятства обмяната на веществата, храносмилането и функциите на черния дроб и жлъчката;
"Водица" доставя на организма градивните елементи калций и магнезий и покрива физиологичните потребности от силиций;
"Водица" е подходяща за диетични програми и режими на застрашени от затлъстяване, диабет и подагра;
“Водица се препоръчва за бедни на натрий диети,поради относително ниското съдържание на натрий.”;
“Водица е подходяща за употреба от деца,т.к. се отличава с ниско съдържание на флуор. Световната здравна организация приема, че нива над 1,5 мг. на литър не се препоръчват за деца до 7 годишна възраст. Съдържанието на флуор във Водица е 0,6 мг/л.”;
“Водица” е много близо до идеалната неутралност(рН – 7), при лека алкалност - рН 7,6.;

Products

Продукти

The spring

Изворът

The village where the source is located is called “Voditza” (which means “water” in Bulgarian). The name was given to the place because the ancient caravans on their way to Constantinople stopped to take a rest at this place due to its pure water springs and beautiful nature. Now “Voditza” is also called the natural mineral water which comes from the deepest source in Bulgaria. The water basin is formed at a depth between 800 and 1400 m. Natural mineral water Voditza has low mineral content of 445 mg/l . The water is suitable for daily consumption. Furthermore, the rich mineral content provides vital minerals to the body.
“…the hydrothermal reservoir is completely insulated and is protected from above and below by very thick water resistant layers. On the top those layers are malm, clay and limestone with a thickness of 600 m. The layers below are clay, sand, alverolits, argilits with a thickness more than 1500 m. The relative age of the mineral water is estimated to be between 3500 – 5000 years old. Therefore a conclusion could be made that the water has a biblical age and its purity has been unaffected by human activity.”.
Ph.D. D-r Tech. Eng. K.D.Shterev

Селото, до което се намира изворът се нарича “Водица” - име, естествено възникнало в миналото, благодарение на това, че керваните към Цариград са спирали сред красивата природа край ручей с чистата и студена вода, за да отдъхнат от дългия път. Сега името “Водица” носи и натурална минералната вода, извираща от най-дълбокия извор в България.
Натурална минерална вода Водица е нискоминерализирана. Общата минерализация е 445 мг. на литър. Това, че е под 500 мг. на литър, я прави годна за всекидневна употреба, а наличието на богат минерален състав осигурява на организма комплекс от полезни минерали. Водата е хипертермална - извира при температура 44.5 градуса С. Водоносният слой се формира в малм - валанжския водоносен хоризонт, назован така в зависимост от периодите на образуването му. Водният басейн се образува на дълбочина от 800 до 1400 метра. Тази дълбочина естествено защитава водоносния басейн от всякакви повърхностни замърсявания.
"… хидротермалният резервоар е съвършено изолиран и защитен отгоре и отдолу от много дебели водонепроницаеми пластове. Отгоре това са мергели и глинести варовици с дебелина около 600 м. Отдолу-глинести пясъчници, алверолити и аргилити с дебелина над 1000 - 1500 м. ... " "... относителната възраст на минералната вода се оценява в границите 3500 - 5000 години. От това следва, че водата има библейска възраст и неуязвена от човешката дейност чистота..."
Проф. Д-р г.н. инж. К.Д. Щерев

Minerals

Минерали

"Voditza" is natural mineral water with low mineral content, suitable for regular daily consumption. 1,5 to 2 liters daily is needed to keep the human body lively and active.

Mineral content (mg/l)
Cations Anions
Li < 0.05 NH4 < 0.1
Na - 24.9 F - 0.6
K - 5.69 Cl - 26.24
Ca - 43.29 SO4 - 64.19
Mg - 26.75 HCO3 - 228.8
- H2SiO3 - 24.48
Total mineralization: 445 mg/l
pH 7.92
Conductivity: 542 µs/cm

Ползи за здравето
"Водица" е нискоминерална натурална минерална вода, годна за всекидневна употреба. Количество между 1,5 и 2 литра вода ежедневно е необходимо на човешкия организъм, за да е жизнен и действен.

Минерален състав(mg/l)
Катиони Аниони
Li < 0.05 NH4 < 0.1
Na - 24.9 F - 0.6
K - 5.69 Cl - 26.24
Ca - 43.29 SO4 - 64.19
Mg - 26.75 HCO3 - 228.8
- H2SiO3 - 24.48
Обща минерализация: 445 mg/l
pH 7.92
Електропроводимост: 542 µs/cm